một biển quảng cáo hình elip

Ý nghĩa tuyệt vời của một biển quảng cáo hình elip

Một biển quảng cáo hình elip nhỏ xinh cũng góp phần quan trọng để thu hút khách hàng. Đây không phải là tấm biển hiệu chính của cửa hàng nhưng có ý nghĩa quan trọng là vẫy gọi khách hàng.